ARHIVA - APRIL

- godisnji finansijski izveštaj

- bilans stanja

- bilans uspeha

- izveštaj o tokovima gotovine

- godišnji izveštaj o poslovanju

- izveštaj o promenama na kapitalu

- podaci o poslovanju društva

- podaci o poslovanju društva 2.

- podaci o poslovanju društva 3.

- opis očekivanog razvoja društva promena u poslovnim politikama društva kao i glavnih razlika i pretnji

- podaci o poslovanju društva 4.

- izjava

- izveštaj revizora

ARHIVA - MAJ

- Glasacki listic za glasanje u odsustvu

- Poziv za skupstinu

- Prava akcionara vezana za skupstinu drustva

- Predlog izmene Osnivackog akta

- Predlog izmene Stauta

- Predlog Odluka sednice skupstine drustva akcionara

- Punomocje

- Zajednicko punomocje

- Obavestenje o znacajnom ucescu - D. Erakovic

- Poslovnik o radu skupstine

ARHIVA - JUL

- Izvestaj o odrzanoj skupstini akcionara

- Zapisnik sa sednice skupstine akcionara

ARHIVA - APRIL 2013

- Izvestaj o odrzanoj skupstini akcionaraGodisnji izvestaj za 2012. godinu

- Godisnji finansijski izvestaj - Privredna Drustva (GFI - PD)

ARHIVA - MAJ 2013

- Glasacki listic za glasanje u odsustvu za skupstinu akcionara na dan 27.06.2013

- Poziv za skupstinu akcionara na dan 27.06.2013

- Prava akcionara vezana za skupstinu drustva zakazanu za 27.06.2013

- Predlog Odluka sednice skupstine drustva akcionara na dan 27.06.2013

- Punomocje za skupstinu akcionara na dan 27.06.2013

- Zajednicko punomocje za skupstinu akcionara na dan 27.06.2013

- GOD.DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA-BECEJSKA PEKARA

ARHIVA - JUL 2013

- Zapisnik sa redovne skupstine akcionara - 27.06.2013

- Izvestaj o odrzanoj sednici skupstine od 27.06.2013

ARHIVA - NOVEMBAR 2013

- Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih

- Glasacki listic za glasanje u odsustvu za skupstinu akcionara na dan

- Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara

- Podatak o vrednosti akcija

- POZIV za skupstinu 05.12.2013.

- Prava akcionara vezana za skupstinu drustva zakazanu za 05.12.2013.

- Predlog izmene Stauta na vanrednoj sednici skupstine

- Predlog Odluka sednice skupstine drustva akcionara na dan 05.12.2013.

- Punomocje za skupstinu akcionara na dan 05.12.2013

- Zajednicko punomocje za skupstinu akcionara na dan 05.12.2013

ARHIVA - DECEMBAR 2013

- Poziv za skupstinu-Odluka o ponavljanju sednice skupstine

- Zapisnik sa vanredne sednice skupstine

- Donete odluke i rezltat glasanja sa vanredne sednice skupstine

ARHIVA - APRIL 2014

- GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 2013. GODINA

- Nacrt napomena 2013. godina

- REVIZORSKI IZVESTAJ.2013

- Godisnji Finansijski izvestaj

- Godisnja Izjava

- IZJAVA O POK. GUBITKA 2013

- Staticki aneks

- Izvestaj o tokovima gotovine

- Izvestaj o promenama na kapitalu

- Bilans uspeha

- Bilans stanja

- ZAVRŠNI RAČUN 2013. GODINA

ARHIVA - MAJ 2014

- Godisnji dokument o objavlj.inf.-BECEJSKA PEKARA

ARHIVA - JUN 2014

- Odluke usvojene na skupstini 19.06.2014.

- Zapisnik sa god.redovne skupstine - 19.06.2014.

ARHIVA - APRIL 2015

- Izjava o godisnjem fin.izv.

- Izjava o godisnjem fin.izv 2

- Izjava o godisnjem fin.izv 3

- Revizorski izveštaj 2014. godina

ARHIVA - MAJ 2015

- Punomocje za skupstinu akcionara na dan 29.06.2014.

- Zajednicko punomocje za skupstinu akcionara na dan 29.06.2015.

- Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih

- Glasacki listic za glasanje u odsustvu za skupstinu akcionara na dan 29.06.2014. godine

- Obavestenje o pravima nesaglasnih akcionara.pdf

- Poziv za skupstinu akcionara

- Prava akcionara vezana za skupstinu drustva zakazanu za 29.06.2015. godine

- Predlog Odluka sednice skupstine drustva akcionara na dan 29.06.2015.

ARHIVA - JUN 2015

- POTVRDA

ARHIVA - JUL 2015

- Odluke i rezultati glasanja 29.06.2015

- Javnobeležnički zapisnik sa Skupštine 29.06.2015.

ARHIVA - DECEMBAR 2015

- Pravilnik o uzbunjivanju - BEČEJSKA PEKARA

ARHIVA - MAJ 2016

- Glasacki listic za glasanje u odsustvu za skupstinu akcionara na dan 20.06.2016. godine

- POZIV za skupstinu - BECEJSKA PEKARA.pdf

- Prava akcionara vezana za skupstinu drustva zakazanu za 20.06.2016. godine

- Predlog Odluka sednice skupstine drustva akcionara na dan 20.06.2016.

- Punomocje za skupstinu akcionara na dan 20.06.2016.

- Zajednicko punomocje za skupstinu akcionara na dan 20.06.2016.

ARHIVA - JUN 2016

- Donete odluke

- Zapisnik

ARHIVA - MAJ 2017

- BECEJSKA PEKARA AD -godisnji izvestaj 2016

- GFI-PD_2016 godina

- Godisnji dokument o bjavljenim informacijama Becejska pekara

- Glasacki listic za glasanje u odsustvu za skupstinu akcionara na dan 29.06.2017. godine

- Prava akcionara vezana za skupstinu drustva zakazanu za 29.06.2017. godine

- Punomocje za skupstinu akcionara na dan 29.06.2017.

- Poziv za skupstinu 29.06.2017.

- Predlog Odluka sednice skupstine drustva akcionara na dan 29.06.2017.

- Zajednicko punomocje za skupstinu akcionara na dan 29.06.2017.

ARHIVA - JUN 2017

- Izveštaj sa održane skupštine sa pripadajućim odlukama - Bečejska pekara ad Bečej.pdf

- SKUPSTINA AKCIONARA

- ZAPISNIK SA GODISNJE REDOVNE SEDNICE SKUP AKCIONARA

ARHIVA - APRIL 2018

- El. potpisan Godišnji izveštaj za 2017. godinu - Becejska pekara ad Becej

- GFI-PD_2017

ARHIVA - MAJ 2018

- Glasacki listic za glasanje u odsustvu za skupstinu akcionara na dan 14.06.2018. godine

- POZIV skupstina 2018

- Prava akcionara vezana za skupstinu drustva zakazanu za 14.06.2018. godine

- Predlog Odluka sednice skupstine drustva akcionara na dan 14.06.2018

- Punomocje za skupstinu akcionara na dan 14.06.2018

-Zajednicko punomocje za skupstinu akcionara na dan 14.06.2018

ARHIVA - JUN 2018

- Zapisnici sa skupštine akcionara i donete odluke i rezultat glasanja

- Skupstina akcionara 14.06.2018.